Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Kế hoạch truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày đăng: 09/01/2020  19:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về công tác truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào 05 nhóm nội dung:

 

 (1) Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định của Chính phủ.

 

(2) Tuyên truyền những kết quả đạt được của công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC;

 

(3) Giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp...

 

(4) Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

 

(5) Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC, phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

 

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

 

Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin; Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp pích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Minh Chấn