Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng: 11/01/2020  12:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh có Công văn số 98/UBND-TH cho chủ trương về tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện: Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum tổ chức xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển (xét tuyển đặc cách) đối với 184 trường hợp giáo viên đang làm hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2015 (danh sách giáo viên được xét đặc cách tải tại đây); hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2020.

 

Quy trình xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển được thực hiện theo mục 2 khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh (văn bằng, chứng chỉ), khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trong quá trình xét tuyển đặc cách 184 trường hợp trên theo đúng quy định.

 

Đối với 20 trường hợp giáo viên hợp đồng lao động trước năm 2015 nhưng thời gian hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục dành chỉ tiêu riêng tương ứng để chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

 

Về xét tuyển thông thường đối với các đối tượng theo chỉ tiêu còn lại (sau khi đã dành riêng chỉ tiêu để xét tuyển đặc cách giáo viên và chỉ tiêu riêng để xử lý đối với các trường hợp chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ), Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương hoặc tiếp tục triển khai thực hiện việc xét tuyển thông thường theo chủ trương về hình thức, chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định và phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh./.

 

Tấn Danh