Thứ 7, Ngày 06/06/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 06 đến ngày 10/01/2020
Ngày đăng: 13/01/2020  08:19
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo; Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải; Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06 đến 10/01/2020.

 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

 

Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND 07/01/2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2020.

 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

 

Về nguyên tắc: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao đầu tư xây dựng, thuê diện tích chuyên dùng, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

 

Định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Quyết định này là định mức tối đa. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã xây dựng trụ sở, trong đó có bố trí diện tích chuyên dùng chưa đúng theo tiêu chuẩn, định mức quy định kèm theo Quyết định này thì không xây dựng bổ sung diện tích chuyên dùng mà chỉ thực hiện việc bố trí, sắp xếp diện tích trụ sở hiện có cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo phục vụ công tác. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

 

Tăng cường công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh:

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo; xác định rõ nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, địa phương và Nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực biên giới không tham gia vận chuyển, mua bán trái phép các loại pháo. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh trong công tác quản lý hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trên địa bàn; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra tình trạng phức tạp về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không có biện pháp phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh:

 

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; trong đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, xe ô tô, góp phần quản lý, sử dụng tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả nhằm phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

 

Rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị, tổ chức theo dõi, hạch toán đầy đủ giá trị, số lượng… tránh tình trạng tài sản được đầu tư, mua sắm đưa vào sử dụng nhưng không theo dõi trên sổ kế toán, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm kê, kê khai tài sản công theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc. Tăng cường rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến tài sản công điều chuyển, tiếp nhận quản lý, sử dụng; không được để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ liên quan đến tài sản.

 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản và người đứng đầu cơ quan, địa phương chủ quản chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan đến điều chuyển, tiếp nhận tài sản…

 

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh:

 

Để tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ; đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc không khí tự động; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Trang TTĐT các cơ quan liên quan; định hướng truyền thông, báo chí sử dụng nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội; công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ bụi, khí thải nói riêng, các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nói chung từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức kiểm kê các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn tỉnh, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các cơ sở xản xuất kinh doanh xay xát, sấy cà phê; chế biến mủ cao su…. và các nguồn khí thải tại khu vực có dân cư tập trung. Các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn phải được tổ chức kiểm kê, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí thuộc thẩm quyền theo quy định.

 

Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019:

 

Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, UBND tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018 cho 32 xã, phường, thị trấn, cụ thể: (1) Thành phố Kon Tum gồm phường Ngô Mây và các xã: Chư Hreng, Vinh Quang, Đăk Bla, Kroong; (2) Huyện Đăk Hà gồm thị trấn Đăk Hà và các xã: Đăk La, Ngọk Wang, Ngọk Réo, Đăk Long; (3) Huyện Đăk Tô gồm thị trấn Đăk Tô và xã Pô Kô; (4) Huyện Tu Mơ Rông gồm các xã: Đăk Na, Đăk Sao, Văn Xuôi và Tê Xăng; (5) Huyện Đăk Glei gồm xã Ngọc Linh và Mường Hoong; (6) Huyện Ngọc Hồi gồm các xã Sa Loong, Đăk Xú và Đăk Dục; (7) Huyện Kon Rẫy: Xã Đăk Kôi; (8) Huyện Kon Plông gồm các xã: Đăk Long, Đăk Nên, Đăk Tăng và Xã Hiếu; (9) Huyện Sa Thầy, gồm thị trấn Sa Thầy và các xã: Ya Tăng, Hơ Moong, Rờ Kơi; (10) Huyện Ia H'Drai gồm xã Ia Tơi và Ia Dom.

 

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 đối với các đơn vị đã được công nhận.

 

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

 

Thực hiện chính sách xã hội, UBND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết nguyên đán năm 2020, cụ thể: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 600.000 đồng/hộ; hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo là 300.000 đồng/hộ.

 

Phương thức thực hiện: Đối với kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập do ngân sách tỉnh đảm bảo, UBND các huyện, thành phố thực hiện phân bổ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để cấp hỗ trợ cho đối tượng được hưởng; đối với kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ, hỗ trợ thông qua Quỹ vì người nghèo cùng cấp và cân đối bố trí nguồn ngân sách huyện, thành phố để hỗ trợ cho các đối tượng.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về số liệu, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ thuộc địa bàn quản lý; tiếp nhận kinh phí do UBND tỉnh cấp để hỗ trợ hộ nghèo; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và cân đối bố trí nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo trên địa bàn quản lý./.

 

Thái Ninh