Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày đăng: 16/02/2020  18:39
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan liên quan căn cứ các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021", chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thiết lập Trang thông tin điện tử tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật với các nhóm thông tin như hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

 

Yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm lựa chọn các nhóm thông tin theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, nhu cầu của cơ quan, đơn vị; thiết lập chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí hợp lý để triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trong năm 2020; trong đó, ưu tiên bố trí kinh phí nâng cấp xây dựng, hoàn chỉnh Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương trên cơ sở tận dụng cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực sẵn có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả./.

 

Thái Ninh