Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Ngày đăng: 23/03/2020  19:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/3, UBND tỉnh đã có Văn bản số 849/UBND-TTHCC về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

 

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh đã được ký kết vào ngày 06 tháng 01 năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đồng thời, tiếp tục thực hiện Thông báo số 37/TB-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 về kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

 

Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành về cải cách hành chính tại địa phương.

 

Trong đó, các sở, ban ngành khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành tại địa phương để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thay thế các quyết định: Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh triển khai các nội dung liên quan đến việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với sở ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp, cung ứng 100% dịch công trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; Tiến hành khảo sát các điểm Bưu điện (cấp huyện, cấp xã) để xem xét đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, bố trí nhân viên Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…. Tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với những nơi đã triển khai đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bưu điện. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

 

Các sở, ban ngành chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác mà các cơ quan hành chính trên địa bàn không nhất thiết phải thực hiện, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

 

Đình Trung