Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Danh mục TTHC ngành Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã
Ngày đăng: 25/03/2020  10:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải tỉnh thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 107 thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; trong đó có 83 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ các nội dung, quy trình giải quyết, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các nội dung có liên quan tại Phụ lục số 10, Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Phụ lục kèm theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum./.

 

Minh Chấn