Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Phê duyệt Đề án xây dựng phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn: Thực hành tốt phòng thí nghiệm
Ngày đăng: 25/03/2020  13:33
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Đề án xây dựng phòng thí nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn: Thực hành tốt phòng thí nghiệm.

 

Các nhiệm vụ chủ yếu để triển khai Đề án gồm: Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Sắp xếp, cải tạo, sửa chữa nâng cấp phòng thí nghiệm; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu theo quy định; Đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị kiểm nghiệm; Đào tạo nhân lực và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GLP; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GLP.

 

Sau khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GLP, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tiếp tục xây dựng hồ sơ đề nghị Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) theo quy định.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để đầu tư, tổ chức, thực hiện Đề án, tổ chức giám sát, đánh giá về tiến độ thực hiện các nội dung của Đề án. Hằng năm, tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan.

 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án và danh mục dự án ưu tiên đầu tư có hiệu quả, đúng quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

 

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để Sở Y tế tổ chức thực hiện các giải pháp về kinh phí, đầu tư, xây dựng và xử lý môi trường... để Đề án được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Phan Linh