Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Triển khai Nghị định số 24 của Chính phủ về Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Ngày đăng: 25/03/2020  13:35
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 896/UBND-KGVX ngày 23/3/2020 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3419/UBND-KGVX ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Văn bản số 226/UBND-HTKT ngày 21 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định; Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp thi hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công, sản lượng sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương theo quy định. Vận động, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hồ sơ để các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công chưa có giấy phép làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định hoặc đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rượu, bia giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng và các hoạt động khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Phản ánh kịp thời các hoạt động thông tin, giáo dục, các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định.

 

Phan Linh