Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Danh mục TTHC của BQL Khu kinh tế tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày đăng: 26/03/2020  10:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; trong đó có 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế, 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động; 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đơn vị căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ các nội dung, quy trình giải quyết, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết công khai theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các nội dung có liên quan tại Phụ lục số 01, Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum./.

 

Minh Chấn