Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 26/03/2020  13:44
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản 928/UBND-NC ngày 25/3 yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh COVID-19 thuộc địa bàn quản lý.

 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 764/UBND-KGVX ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly gây bức xúc dư luận xã hội (nếu có). Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, người có thẩm quyền xử phạt hành chính phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

Thường xuyên rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định có liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật cần kịp thời, chủ động báo cáo, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết.

 

Báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp trước ngày 28 tháng 3 năm 2020.

 

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo này; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp; hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2020./.

 

Thái Ninh