Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Ngày đăng: 27/03/2020  10:20
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày ngày 01 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020; ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

 

Theo Quyết định 441, có 65 dịch vụ công thuộc các nhóm: Nhóm về chỉ số khởi sự cạnh tranh; Nhóm về chỉ số tiếp cận điện năng và Nhóm dịch vụ thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

 

Trong số đó, nhóm về chỉ số khởi sự kinh doanh bao gồm 6 dịch vụ công: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh); khai lệ phí môn bài (thời gian hoàn thành quý 2-2020); kê khai thuế doanh nghiệp (quý 2-2020); liên thông đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội; liên thông thủ tục báo tăng, giảm lao động (của ngành Bảo hiểm xã hội) và khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 1 năm tình hình thay đổi về lao động (của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội) (quý 3-2020).

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

 

Nhóm về chỉ số tiếp cận điện năng bao gồm 2 dịch vụ công: Thực hiện liên thông, đồng thời chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (quý 2-2020); liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm tiếp nhận yêu cầu; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...) (quý 3-2020).

 

Nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao bao gồm 57 dịch vụ công gồm thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (quý 2-2020 thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận; tháng 6-2020 triển khai toàn quốc); kê khai và nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy (quý 2-2020 thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tháng 6-2020, triển khai toàn quốc); đăng ký khai sinh (quý 2-2020); cấp mới giấy phép lái xe (quý 2-2020)...

 

Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Quyết định này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Để đảm bảo thực hiện Quyết định 411, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: (1) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

                                                                            

                                                                                      VĂN MINH