Chủ nhật, Ngày 07/06/2020 -

Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
Ngày đăng: 21/05/2020  08:47
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1723/UBND-KTTH ngày 18/5 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát tình hình thực hiện việc công bố thông tin trong giai đoạn 2016 - 2019 của các doanh nghiệp nhà nước.

 

Trường hợp các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong thời gian trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP; xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu công khai các nội dung xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn để tăng cường công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

 

Chủ tịch các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh lãnh đạo đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ; xây dựng chính sách hoặc quy định nội bộ về công bố thông tin, xác định trách nhiệm cá nhân tham gia vào việc công bố thông tin trong doanh nghiệp nhà nước.

 

                                                                    Phan Phượng