Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng: 22/05/2020  08:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1733/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường tực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).

 

Theo đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả Chỉ số PACA INDEX năm 2020 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần nâng cao chỉ số PACA INDEX chung của toàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định… Phát huy vai trò xã hội, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác PCTN.

 

Chủ động tiến hành đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu minh chứng và chấm điểm nội dung thuộc phạm vi ngành quản lý theo các tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số PACA, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá gửi về Tổ đánh giá theo thời hạn quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm từ tài sản nhà nước… Tập trung kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN. Công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra những vụ việc tham nhũng theo quy định.../.

 

Thái Ninh