Chủ nhật, Ngày 07/06/2020 -

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 22/05/2020  08:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1732/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung Kế hoạch, gồm: Thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí đánh giá được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ về phê duyệt "Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019", cụ thể:

 

Công tác quản lý nhà nước về PCTN, bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

 

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm: Việc thực hiện công khai, minh bạch; cải cách hành chính; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

 

Việc phát hiện các hành vi tham nhũng, bao gồm: Qua công tác tự kiểm tra nội bộ; qua công tác thanh tra; qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng; qua hoạt động giám sát; qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

 

Việc xử lý các hành vi tham nhũng, bao gồm: Xử lý hành chính; xử lý hình sự; thu hồi tài sản tham nhũng.

 

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá để triển khai, thực hiện Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá, cung cấp tài liệu, thông tin, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, tổng hợp số liệu thực hiện việc đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019.../.

 

Thái Ninh