Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020
Ngày đăng: 03/06/2020  10:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1965/UBND-NNTN triển khai Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa theo Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trên.

 

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020; tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2355/UBND-NNTN ngày 21 tháng 8 năm 2018 và Công văn số 750/UBND-NNTN ngày 12 tháng 3 năm 2020. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

 

Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo thẩm quyền. Rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn cao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 09 tháng 6 năm 2020, đồng thời, đề nghị các chủ đập có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2020.

 

Trong mùa mưa, lũ, chủ động phối hợp với các chủ đập thủy lợi thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình an toàn đập, hồ chứa nước về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh. thời gian, chế độ báo cáo 08 giờ thứ 5 hàng tuần trong điều kiện bình thường và 08 giờ hàng ngày trong các đợt mưa, lũ và đột xuất khi xảy ra sự cố.

 

Văn Hạ