Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Củng cố, kiện toàn, ổn định bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương
Ngày đăng: 19/06/2020  15:31
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2151/UBND-KGVX ngày 18/6/2020 chỉ đạo ổn định bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, đối với tổ chức bộ máy công tác quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trước mắt vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình như hiện nay theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản 2822/BYT-TCDS ngày 22/5/2020 của Bộ Y tế; sau khi có hướng dẫn của Trung ương sẽ tiếp tục kiện toàn, tổ chức lại cho phù hợp với quy định (nếu cần thiết).

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế một số nội dung cần triển khai thực hiện, cụ thể tại tuyến tỉnh, tuyển dụng đủ số lượng công chức đã được giao để làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải đảm bảo tinh giản biên chế theo quy định; bảo đảm việc tổ chức, triển khai các hoạt động; vận hành, chuyển nhận dữ liệu, khai thác kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ cấp tỉnh, cấp huyện an toàn và bảo mật, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đối với tuyến huyện, tiếp tục giao nhiệm vụ cho Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ để triển khai thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện và bố trí đủ (06) định biên theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời phải đảm bảo tinh giản biên chế theo quy định.

 

Tại tuyến xã, đối với viên chức/chuyên trách dân số xã, tiếp tục giao cho Trạm Y tế quản lý và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã. Đối với Cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với chức danh cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo quy định hiện hành.

 

Sở Nội vụ có nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế trong việc xác định nhu cầu và triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức làm công tác dân số theo quy định; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dân số trên địa bàn; chủ trì, phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế sự nghiệp cho ngành Y tế, đồng thời phải đảm bảo tinh giản biên chế theo quy định.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế tăng cường triển khai thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn.

 

Phan Linh