Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2020
Ngày đăng: 01/07/2020  16:01
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 01-10/7, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2020.

 

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 68 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

Trong thời gian 10 ngày, các đảng viên mới được truyền đạt, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triên kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

 

Các chuyên đề là những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tin, ảnh: Dương Nương