Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chỉ đạo triển khai các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
Ngày đăng: 03/07/2020  15:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2296/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương khi tổ chức đấu giá tài sản phải thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; tăng cường giám sát tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; cử đại diện tham dự cuộc đấu giá để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Trong trường hợp được phép chỉ định đơn vị đấu giá (nếu có), các cơ quan, địa phương ưu tiên lựa chọn đơn vị sự nghiệp công (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh) thực hiện.

 

Trong lựa chọn tổ chức đấu giá cần đưa ra các tiêu chí khả thi, rõ ràng, minh bạch. Trong đó lưu ý một số tiêu chí cụ thể như: Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá (không lấy tiêu chí thù lao dịch vụ đấu giá thấp làm tiêu chí hàng đầu); năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản (Trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá); phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; chỉ lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

 

Đối với việc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản: Việc thành lập, tham mưu thành lập Hội đồng đấu giá tài sản chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Đấu giá tài sản và các quy định hiện hành. Hội đồng đấu giá tài sản tự giải thể sau khi kết thúc cuộc đấu giá và chuyển hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định. Chấm dứt ngay việc thành lập, tham mưu thành lập Hội đồng đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá cho nhiều cuộc đấu giá khác nhau; việc thành lập Hội đồng đấu giá tài sản khi không được Luật quy định. Thủ trưởng các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát các Hội đồng đấu giá tài sản do mình đã thành lập hoặc tham mưu thành lập nhằm tổ chức đấu giá cho nhiều cuộc đấu giá khác nhau để giải thể theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải thể..../.

 

Phòng Nội chính