Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tiêu chí đánh giá về xã, phường, thị trấn, khu dân cư, đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 10/07/2020  07:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về quy định tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, khu dân cư và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh.

 

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm đánh giá xã, phường, thị trấn, khu dân cư và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với: (1) Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); (2) Thôn, tổ dân phố và đơn vị tương đương (gọi chung là khu dân cư); (3) Cơ quan, doanh nghiệp; (4) Nhà trường, gồm: các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, chính quy và giáo dục thường xuyên, ở các cấp học và trình độ đào tạo; Cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo), cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông), cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề), cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học...; (5) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu, xét duyệt, xây dựng, duy trì hoạt động, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), đánh giá, phân loại mô hình và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Về nguyên tắc chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Việc đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được tiến hành định kỳ hàng năm vào dịp tổng kết công tác năm và phải bảo đảm công khai, dân chủ, chính xác theo tiêu chí đã quy định nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Theo quy định, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có trách nhiệm tự đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mà mình là người đứng đầu.

 

UBND cấp xã có thẩm quyền đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các khu dân cư, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý.

 

UBND cấp huyện có thẩm quyền đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp.

 

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp.

 

Việc đánh giá, phân loại xã, phường, thị trấn, khu dân cư, đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm nhằm xem xét toàn diện về hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn; phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là một trong các tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới; bình xét xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa; là cơ sở xét danh hiệu cho các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.../.

 

Thái Ninh