Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 10/07/2020  10:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

 

Theo Quyết định, Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Trưởng Ban Biên tập; Phó Trưởng Ban Biên tập gồm các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là Thư ký Ban Biên tập; các thành viên Ban Biên tập gồm các công chức, viên chức (chuyên trách) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Ban Biên tập thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Quy chế kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là cơ quan trường trực Ban Biên tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng Ban Biên tập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Biên tập theo quy định.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 28/11/2018,  Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh và bổ sung Phó trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum. Các văn bản liên quan đến việc thành lập, quy chế hoạt động của Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh đều bị bãi bỏ./.

 

Thái Ninh