Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 01/08/2020  12:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, trong lĩnh vực ngoại vụ có 02 TTHC được tổ chức tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm: Thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC của Doanh nhân APEC và Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Quyết định số 260/QĐ-UBND  ngày 07/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ và Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Ngoại  vụ thực  hiện  tiếp  nhận  và  trả kết  quả tại  Trung  tâm  Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum./.

 

                                                                                                Lê Hằng