Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày đăng: 03/08/2020  15:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, phê duyệt 94 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh (gồm: 75 quy trình cấp tỉnh, 11 quy trình cấp huyện và 08 trình cấp xã).

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được phê duyệt tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 10/6/2019, Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 và Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum./.

 

                                                                                                Lê Hằng