Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 04/08/2020  10:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2839/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị có liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND đảm bảo phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định hiện hành. Rà soát lại tất cả các dự án đã được đưa vào danh mục nhưng không hiệu quả, chưa thực hiện (nhất là các dự án đã kéo dài nhiều năm) hoặc không thực hiện, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi danh mục hoặc triển khai bằng các hình thức khác để quỹ đất được khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh tạo ra các dự án treo, quy hoạch treo.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố và đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, đối với các dự án khai thác quỹ đất đang triển khai thực hiện tiếp tục triển khai theo quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 

Yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, chú trọng việc lựa chọn vị trí khai thác quỹ đất; đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án; xây dựng và triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và Nhà đầu tư. Đối với các dự án khai thác quỹ đất ở những nơi đông dân cư đang sinh sống, canh tác ổn định; khu vực công trình quốc phòng, an ninh, di tích lịch sử thì chủ đầu tư cần rà soát, đánh giá kỹ về quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khảo sát ý kiến Nhân dân vùng dự án để các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm tính khả thi trước khi trình xin chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư và đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ ngay từ đầu với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh về quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư, nhất là việc tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn pháp luật liên quan để người dân hiểu và tự giác thực hiện, bảo đảm cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... của từng dự án được triển khai theo đúng tiến độ đã xác định.

 

Đơn vị có tài sản đấu giá cần thỏa thuận với tổ chức đấu giá lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp. Nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng trước khi xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất để vừa giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân (cả trong và ngoài vùng dự án) có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận, tham gia đấu giá để có đất xây dựng nhà ở, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, vừa đảm bảo dự án sớm hoàn thành và mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện tốt việc công bố, công khai, niêm yết, tuyên truyền rộng rãi các khu vực, vị trí, dự án thực hiện khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy định; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai để kịp thời nắm bắt, khắc phục những hạn chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.../.

 

                                                                                         Cổng TTĐT tỉnh