Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 18/08/2020  10:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3019/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo UBND tỉnh; trong đó, tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt, là vùng biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia.

 

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, chủ động nghiên cứu, đề xuất: các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch covid-19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới; các giải pháp có tính đặc thù về chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do dịch bệnh (nếu có).

 

Ngoài ra, tạo điều kiện để phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín về tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

 

Cổng TTĐT tỉnh