Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Ngày đăng: 27/08/2020  15:55
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 1978/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; từ ngày 07/8 đến 26/8/2020, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã thực hiện kiểm tra tại 04 đơn vị cấp sở và 04 đơn vị cấp huyện gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; UBND các huyện: Ngọc hồi, Đắk Hà, Kon Plông, Sa Thầy

Tại các đơn vị được kiểm tra, đoàn đã kiểm tra thực tế tại 01 đơn vị trực thuộc và làm việc với công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

             

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Kon Plông

tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ TTHC của công dân

 

Về nội dung kiểm tra: Đoàn tập trung kiểm tra thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác tổ chức, nhân sự thực hiện kiểm soát TTHC; việc công khai TTHC, giải quyết TTHC và kết quả thực hiện Đề án theo Quyết định 26/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về Tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

 

Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đã được các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy  định;  việc công khai niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị được thực hiện công khai đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu; việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã cơ bản đúng quy định; UBND các huyện đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 26/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; trang bị cơ sở vật chất, ban hành quy chế hoạt động; phê duyệt nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đảm bảo đưa vào hoạt động theo đúng thời gian yêu cầu từ ngày 10/7/2020 trên địa bàn tỉnh,…

 

Bảng niêm yết công khai TTHC của Bộ phận Tiếp nhận

và Trả kết quả huyện Đăk Hà

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Chưa công khai hoặc công khai chưa đúng nội dung tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; chậm triển khai mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC theo chỉ đạo của của UBND tỉnh; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử còn có sai sót trong việc in và lưu kèm các mẫu Phiếu theo quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; thực hiện chưa đầy đủ việc lập Phiếu xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn…

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.

VŨ HUỆ