Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 24/09/2020  08:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Hội đồng sáng kiến tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch gồm: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Phó Chủ tịch Thường trực) và lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng tỉnh. Các Ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo ngành, lĩnh vực có sáng kiến đề nghị công nhận; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách từng lĩnh vực sáng kiến; lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ (kiêm Thư ký Hội đồng); khi cần thiết Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến.

 

Hội đồng sáng kiến tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu công nhận sáng kiến cấp tỉnh; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; đề xuất nhân rộng các sáng kiến có giá trị thực tiễn đến các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu áp dụng vào sản xuất và đời sống.

 

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận sáng sáng cấp tỉnh; đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; Phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan nhiệm vụ của Hội đồng; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh