Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Phê chuẩn nhân sự của UBND huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng: 24/09/2020  08:03
Mặc định Cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có các Quyết định phê chuẩn nhân sự của UBND huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tại Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Châu Ngọc Lân.

 

Tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 22/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Chí Tường.

 

Tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND huyện Ngọc Hồi vào ngày 08/9/2020, HĐND huyện đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Châu Ngọc Lân để nghỉ hưu; đồng thời, bầu ông Nguyễn Chí Tường - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021/.

 

Cổng TTĐT tỉnh