Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020
Ngày đăng: 24/09/2020  08:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3593/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020.

 

Thực hiện Văn bản số 10556/BTC-QLN ngày 01/9/2020 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả các Hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 8 tháng năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các chủ chương trình, dự án và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

 

Nghiêm túc thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn nước ngoài được giao năm 2020 và kế hoạch năm 2019 được kéo dài sang năm 2020. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

 

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu, xin ý kiến “không phản đối” của Nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành. Đối với dự án giải ngân theo kết quả đầu ra, làm việc chặt chẽ với cơ quan chủ quản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tiến hành kiểm đếm ngay cho từng dự án, từng địa phương đã có khối lượng hoàn thành; không chờ toàn bộ các địa phương tham gia chương trình, dự án hoàn thành mới tiến hành kiểm đếm. Đối với chương trình/dự án cần điều chỉnh Hiệp định vay, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo chế độ quy định, đảm bảo chi trong dự toán được phân bổ, đúng quy định; chủ động phối hợp với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính trong việc giải ngân, thực hiện ghi thu ghi chi kịp thời. Kho bạc Nhà nước tỉnh đôn đốc các Ban quản lý dự án thực hiện ghi thu ghi chi, tổng hợp kết quả ghi thu ghi chi báo cáo cấp có thẩm quyền định kỳ 15 ngày/1 lần để có chỉ đạo cần thiết. Đối với khoản tiền đã rút về tài khoản đặc biệt, yêu cầu các Ban quản lý dự án sớm hoàn thiện chứng từ theo chế độ quy định.

 

Định kỳ vào các ngày 15 và 30 hàng tháng, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân với Bộ Tài chính trên nguyên tắc khối lượng hoàn thành sát với khối lượng kiểm soát chi và khối lượng kiểm soát chi sát với đề nghị thanh toán của chủ dự án./.

 

Cổng TTĐT tỉnh