Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng: 16/10/2020  13:57
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Hội nghị, qua hơn 03 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với nhiều quy định mới mang tính đột phá, có thể khẳng định công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Các bộ, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của pháp luật, tập trung hơn nguồn lực và thời gian chuẩn bị, nhờ đó chất lượng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Tuy nhiên, quá trình thi hành cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục xử lý. Để khắc phục khó khăn, vướng mắc và tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về ban hành văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới; ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ngày 01/7/2020, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố số 09/2020/L-CTN.

 

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015, với những nội dung mới cơ bản:

 

Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Bổ sung một số hình thức văn bản QPPL; Sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cấp huyện, cấp xã; Quy định hợp lý hơn các loại văn bản QPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL; Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; Quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL; Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản QPPL; Quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của địa phương; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác.

 

Để bảo đảm các quy định mới của Luật năm 2020 được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Tổ chức rà soát các văn bản QPPL hiện hành liên quan đến Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL bảo đảm thi hành hiệu quả Luật; Tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương; Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định mới của Luật.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tin, ảnh: Dương Nương