Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Công tác tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 17/10/2020  08:55
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tin, tuyên truyền triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm.

 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ đề, chủ điểm tháng 10

 

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung tuyên truyên các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền đưa nghị quyết của đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

 

Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trong đó, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước tập trung vào chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; thành quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; giới thiệu biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

 

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV-2020. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), Công tác Dân vận của Đảng (15/10), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 89 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12)...

 

Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Tuyên truyền kết quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án quan trọng của tỉnh; công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue, bệnh Dịch tả lợn Châu phi… thông tin đảm bảo chính xác, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân về phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế -xã hội trong tình hình mới và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có 4 bệnh lý nền; tuyên truyền về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); khuyến khích khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên

 

Thông tin tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch 3870/KH-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh).

 

Thông tin, tuyên truyền về phát triển chăn nuôi, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh dại, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền, đưa tin, kịp thời chính xác về các cơ chế chính sách, các quy định của Nhà nước về công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh (Kế hoạch 3821/KH-UBND ngày 9/10/2020 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kế hoạch 3511/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thuỷ sinh trên địa bàn tỉnh (Văn bản 3758/UBND-NNTN ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh).

 

Thường xuyên đăng các tin, bài liên quan đến các nội dung, kết quả thực hiện và các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình OCOP của tỉnh và các huyện thành phố, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra của Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1392/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh).

 

Thông tin, tuyên truyền Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Văn bản 3571/UBND-NC ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh).

 

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật (Kế hoạch số 3701/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kế hoạch số 3674/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh).

 

Đẩy mạnh công  tác tuyên truyền về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2020-2025, tạo sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi của Nhân dân, các tổ chức xã hội đối với sự phát triển giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh (Văn bản 3666/UBND-KGVX ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/ 11/2013 của  BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, nhân rộng những gương điển hình trong giảng dạy và học tập (Văn bản 2569/UBND-KGVX ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh)./.

 

Cổng TTĐT tỉnh