Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu
Ngày đăng: 17/10/2020  16:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3918/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu.

 

Để chủ động phòng ngừa thiệt hại do cháy, nổ, thiên tai, lụt, bão gây ra đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố:

 

Chỉ đạo xây dựng phương án bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kịp thời xây dựng, bổ sung nội quy phòng cháy chữa cháy và các phương án về phòng chống lụt bão Kho lưu trữ của đơn vị, địa phương.

 

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu trong mùa bão, lũ; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt với những người trực tiếp làm công việc liên quan đến hồ sơ, tài liệu.

 

Định kỳ tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với từng loại hình hồ sơ, tài liệu.

 

Bố trí kinh phí để xây dựng mới, cải tạo nâng cấp Kho lưu trữ; trang bị thiết bị cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão nhằm bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến về mưa, bão, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động bảo vệ, đảm bảo an toàn cho hồ sơ, tài liệu lưu trữ hạn chế tối đa thiệt hại do bão, lũ gây ra.

 

Trường hợp xảy ra cháy, nổ hoặc thiên tai, bão lụt ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ, tài liệu lưu trữ, đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động, tích cực xử lý tại chỗ; đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ để phối hợp có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ./.

Cổng TTĐT tỉnh