Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Bổ sung 12 TTHC ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm PVHCC tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
Ngày đăng: 18/10/2020  15:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục TTHC bổ sung; TTHC thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

 

Theo đó, phê duyệt bổ sung 12 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (02 TTHC mới, 10 TTHC thay thế); thay thế 01 TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ danh mục thủ tục hành chính đã được phê duyệt, cung cấp đúng, đầy đủ các nội dung, quy trình giải quyết, quy trình nội bộ giải quyết các TTHC để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện niêm yết công khai theo đúng quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh