Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng: 18/10/2020  15:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung, thay thế 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6 của khoản II (Lĩnh vực Bưu chính) mục B, phần I và số 1, 2, 3, 4, 5, 6  của khoản II (Lĩnh vực Bưu chính) mục B, phần II tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Cổng TTĐT tỉnh