Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Đăk Bla
Ngày đăng: 16/11/2020  21:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4296/UBND-NNTN về việc phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Đăk Bla. Theo đó:

1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến cơ quan, đơn vị và người dân biết, chủ động phòng tránh và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong mùa mưa lũ thường xuyên theo dõi mực nước các hồ chứa và căn cứ thông tin dự báo lũ trên các sông từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, chủ động phối hợp với các công ty thủy điện trên địa bàn, Tổ chuyên gia Liên ngành... tham mưu ban hành Lệnh đề nghị các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện thực hiện hạ mực nước hồ chứa thấp hơn cao trình mực nước đón lũ đảm bảo đón lũ và cắt lũ cho hạ du để hạn chế ảnh hưởng vùng hạ du.

 

3. Đề nghị các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện: Ia ly, Plei Krông, Thượng Kon Tum, Đăk Bla 1, Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla... chủ động nắm bắt thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên để báo cáo và đề xuất Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành lệnh vận hành hạ mực nước hồ chứa thủy điện xuống dưới cao trình đón lũ, đảm bảo giảm lũ phía hạ du và thông tin kịp thời đến các công trình thủy điện trên cùng lưu vực biết, phối hợp.

 

4. Giao Sở Công Thương: Theo dõi, giám sát việc vận hành xả lũ của các hồ chứa đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa hoặc Lệnh vận hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên (Quản lý vận hành thủy điện Hà Tây, tỉnh Gia Lai), Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (Quản lý vận hành thủy điện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) trước khi thực hiện xả lũ phải thông tin kịp thời cho các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các sở, ngành và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Kon Tum biết, phối hợp giảm lưu lượng xả lũ về hạ du; thông tin kịp thời để chính quyền địa phương có giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng.

 

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San, trong đó có bổ sung việc vận hành công trình Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla vào quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và điều chỉnh hạ thấp mực nước đón lũ các hồ thủy điện Thượng Kon Tum, Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla, thủy điện Ia Ly xuống dưới cao trình đón lũ để đảm bảo dung tích phục vụ cắt lũ cho hạ du, hạn chế thấp nhất việc di dời dân khẩn cấp khu vực ven sông Đăk Bla./.

 

Cổng TTĐT tỉnh