Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày đăng: 20/11/2020  08:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020.

 

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 bao gồm 07 thành viên do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng; Hội đồng sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Nội vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ và được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng ký. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và đảm bảo các nguyên tắc làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 7, Văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Nội vụ và Điều 2 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 03/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

 

Cổng TTĐT tỉnh