Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, thi hành pháp luật
Ngày đăng: 24/11/2020  16:12
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 24/11, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trình bày Báo cáo tổng quan về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng; tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới, nhất là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

 

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 71 luật, 02 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giảm 08 văn bản so với giai đoạn 201-2015; Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định giảm 129 quyết định so với giai đoạn 2011-2015; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2422 thông tư, 110 thông tư liên tịch giảm 201 văn bản so với giai đoạn 2011-2015; ở địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản (16.341 văn bản cấp tỉnh, 12.427 văn bản cấp huyện, 64.031 văn bản cấp xã).

 

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung tham luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các chủ đề lớn như: Công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ...

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật phải hiệu quả hơn nữa, liêm chính hơn nữa; các Bộ phải chấm dứt tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; tinh thần thượng tôn pháp luật phải được lan tỏa trong xã hội.

 

Thủ tướng cũng yêu cầu Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng hoàn thiện và thi hành pháp luật chứ không được khoán trắng cho cấp phó, đồng thời phải bố trí thích đáng nguồn lực cho công tác này.

 

Sau hội nghị này Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng pháp luật và thực hiện thi hành pháp luật trong tình hình mới để đưa đất nước tiếp tục phát triển bằng thể chế pháp luật./.

 

Nguyễn Hiệp