Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Đăk Hà: Phấn đấu trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày đăng: 26/11/2020  09:03
Mặc định Cỡ chữ
Là địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới với 4 xã được công nhận đạt chuẩn, 6 xã đã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, huyện Đăk Hà đặt mục tiêu phấn đấu trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Đăk Hà

 

Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, năm 2010 huyện Đăk Hà bắt đầu tiến hành triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, ban đầu gặp không ít khó khăn, thách thức, với điểm xuất phát thấp, kinh tế trọng tâm là sản xuất nông nghiệp; hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chậm và chưa đồng bộ. Toàn  huyện lúc đó có 03 xã đạt dưới 5 tiêu chí, 03 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và 2  xã đạt  từ 10-14 tiêu chí.

 

Sau 10 năm thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn sát sao của các sở, ngành và sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, công tác xây dựng NTM đã đạt những kết quả quan trọng.

 

Đến nay, toàn huyện đã có 04 xã đạt chuẩn NTM gồm xã Hà Mòn (xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM), Đăk Mar, Đăk La và Đăk Ngọk (chiếm 40%); có 06 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đã đạt của các xã trên địa bàn huyện là 150 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã.

 

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng NTM đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; các tầng lớp Nhân dân đã chủ động, tự nguyện tham gia với nhiều hình thức đa dạng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao; hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện; môi trường sinh thái được bảo vệ; bản sắc văn hoá được giữ gìn và phát huy; trình độ dân trí và chất lượng hệ thống chính trị cơ sở từng bước được nâng cao.

 

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, huyện Đăk Hà đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Kon Tum vào năm 2025. Đồng chí Ka Ba Thành - Bí thư Huyện ủy Đăk Hà cho biết: Để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, Đảng bộ huyện Đăk Hà tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện 04 nhóm giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Tập trung huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới; Nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số - Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của Chương trình xây dựng NTM của địa phương.

 

Cụ thể, đối với nhóm giải pháp thứ nhất “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM”, Đảng bộ huyện sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM phải củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, mỗi năm phải đạt thêm ít nhất là 02 tiêu chí; đối với các xã đã đạt tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí theo chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao; mỗi năm xây dựng một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác phân công gắn với trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM. Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình thực hiện cần chủ động, sáng tạo, sát với điều kiện và đặc điểm của địa phương, tránh rập khuôn, máy móc; mỗi địa phương phải căn cứ vào đặc điểm, lợi thế và nhu cầu thiết thực của người dân để lựa chọn nội dung đột phá trong xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai thực hiện, xác định nhiệm vụ cần làm trước, làm sau và phân bổ nguồn lực ưu tiên hơn cho các nhu cầu thiết thực.

 

Đối với nhóm giải pháp thứ hai “Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới”: Nâng cao nhận thức của người dân về nội dung, phương pháp thực hiện xây dựng NTM để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ đó tạo được đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, tích cực vươn lên, vượt qua khó khăn để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Đối với nhóm giải pháp thứ ba “Tập trung huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới”: Địa phương sẽ huy động các nguồn lực theo phương châm "Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là cần thiết". Phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; thực hiện dân chủ trong huy động nguồn lực Nhân dân và các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân; đề cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

 

Đối với nhóm giải pháp thứ tư “Nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số”. Theo Bí thư Huyện ủy Đăk Hà - Ka Ba Thành, trong 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thì việc nâng cao thu nhập cho người dân (tiêu chí số 10), giảm nghèo (tiêu chí số 11) là những tiêu chí trọng tâm, mang tính cốt lõi của Chương trình xây dựng NTM.

 

Chính vì vậy, việc trước mắt huyện xác định là phải giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán, thói quen sản xuất lạc hậu; hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới, có hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đầu tư thâm canh, mở rộng các diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao hiệu quả, năng suất hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung; mở rộng các ngành, nghề tạo điều kiện cho lao động nông thôn; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình; chú trọng yếu tố thị trường bao tiêu sản phẩm cho người nông dân... Giải quyết được các vấn đề trên sẽ góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân một cách ổn định, bền vững.

 

Tin tưởng, với lợi thế và kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới 10 năm qua, huyện Đăk Hà sẽ đạt mục tiêu là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

Dương Nương