Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 26/11/2020  16:12
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí TW thường trú tại địa phương tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, cần tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, mở đợt cao điểm công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

 

Tuyên truyền Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác khắc phục bão, lũ của các tỉnh miền Trung cũng như của tỉnh Kon Tum.

 

Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XVI; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020; các giải pháp kiểm soát dịch bệnh bạch hầu, sốt huyết Dengue; phòng, chống dịch Covid-19; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ.

 

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 11-2020: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2020); 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020); 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2020); 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020).

 

Ngoài ra, thông tin, tuyên truyền thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh, như:  Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019; Tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Thường xuyên thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, trong đó thông tin, phổ biến Kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh....

 

Cổng TTĐT tỉnh