Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/11/2020  16:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quy chế kèm theo Quyết định có 04 chương, 17 Điều; Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Theo Quy chế, thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cùng một thời điểm, ngay sau khi đại hội Chi bộ thôn, tổ dân phố. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, UBND cấp xã xem xét quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc UBND cấp xã quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND cấp xã.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2020./.

 

          Cổng TTĐT tỉnh