Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 29/11/2020  13:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum, hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum.

 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum với 05 thành viên; có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội theo quy định.

 

Theo đề nghị của Ban Vận động thành lập, Hội có tôn chỉ, mục đích là đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phần đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên; góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum nói riêng và lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh