Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 49-TB/TU ngày 30/11/2020
Ngày đăng: 02/12/2020  15:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4462/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 49-TB/TU ngày 30/11/2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

 

Tập trung rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra; trong đó, có giải pháp hiệu quả để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu cuối năm đạt tiến độ theo yêu cầu.

 

Tiếp tục chủ động, huy động, bố trí các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân.

 

Tăng cường biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ động khoanh vùng, khống chế và dập tắt dịch bệnh ở những nơi có dịch, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng; trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác./.

 

Cổng TTĐT tỉnh