Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kiện toàn các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 03/12/2020  10:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/12/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành Quyết định số 4476/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo.

 

Theo Quyết định, kiện toàn 04 Tiểu ban để tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo, cụ thể: (1) Tiểu ban Giám sát do lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác dự phòng làm Trưởng Tiểu ban; (2) Tiểu ban Điều trị do lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác điều trị làm Trưởng Tiểu ban; (3) Tiểu ban Tuyên truyền do Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông làm Trưởng Tiểu ban; (4) Tiểu ban Hậu cần do Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng Tiểu ban.

 

Các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

 

Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Tiểu ban; sử dụng bộ máy của các cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban. Trưởng các Tiểu ban theo chức năng, nhiệm vụ quyết định bổ sung thành viên khác đảm bảo cho hoạt động của Tiểu ban; chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng Ban chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ được giao và hoạt động của Tiểu ban.

 

Thành viên các Tiểu ban sử dụng bộ máy của các cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 974/QĐ-BCĐ ngày 27/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc thành lập các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum./.

 

Cổng TTĐT tỉnh