Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng: 03/12/2020  21:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4492/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 1528/UBND-HTKT ngày 18/6/2019 và Văn bản số 1940/UBND-HTKT ngày 31/7/2019. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định.

 

Đối với các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành đã được UBND tỉnh ban hành, các Sở, ban ngành chủ động triển khai tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí; Quyết định ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định (sản phẩm, dịch vụ nào đủ điều kiện thì tổ chức thực hiện ngay, không chờ triển khai đồng bộ).

 

Đối với trường hợp áp dụng theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Trung ương ban hành, các Sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ trực tiếp liên hệ, trao đổi hoặc có văn bản kiến nghị các Bộ, ngành chủ quản sớm hướng dẫn ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành khung giá và giá các loại hình dịch vụ để áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định để địa phương có cơ sở thực hiện. Trường hợp các Bộ, ngành chủ quản chưa ban hành, các Sở, ban ngành chủ động xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, khung giá và giá các loại hình dịch vụ gửi lấy ý kiến Bộ, ngành trung ương, tham mưu UBND tỉnh ban hành áp dụng phù hợp với điều kiện ngân sách và tình hình thực tế của địa phương…/.

 

Cổng TTĐT tỉnh