Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 14/12/2020  20:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm 5 chương, 10 điều quy định về  tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy định này áp dụng đối với Chính quyền địa phương ở cấp xã gồm: Hội đồng nhân dân và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định, đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở cấp xã.

 

Theo đó việc đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở căn cứ vào kết quả chấm điểm đối với 05 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn 1, về tổ chức và hoạt động của chính quyền ở cấp xã; Tiêu chuẩn 2, về thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Tiêu chuẩn 3, về xây  dựng và củng cố hệ thống chính trị; Tiêu chuẩn 4, về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Tiêu chuẩn 5 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

 

Căn cứ tổng số điểm và các điều kiện đạt được, chính quyền địa phương ở cấp xã được phân thành 4 loại, cụ thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở: Tháng 11 hàng năm, UBND cấp xã tổ chức họp để đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở cấp xã; chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm, Hội đồng Thẩm định UBND cấp huyện họp đánh giá, xếp loại chính quyền cấp xã; chậm nhất 20 tháng 12 hằng năm UBND cấp huyện ban hành Quyết định đánh giá, xếp loại đối với quyền địa phương ở cấp xã trên địa bàn huyện (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định cấp huyện) và công khai kết quả xếp loại để nhân dân trên địa bàn biết; chậm nhất ngày 31 tháng 12 hằng năm, UBND cấp huyện báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại về UBND tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2020 và thay thế Quyết định số 76/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở./.

 

Cổng TTĐT tỉnh