Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tạm dừng bổ nhiệm cấp phó các đơn vị bên trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện
Ngày đăng: 18/12/2020  10:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 4648/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạm dừng bổ nhiệm cấp phó các đơn vị bên trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Theo đó, trong thời gian triển khai, xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập... Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng việc bổ nhiệm cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc (kể cả cấp phó các đơn vị bên trong Chi cục, Ban thuộc Sở); trường hợp cần thiết bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện nhiệm vụ thì phải đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định và phù hợp với định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị (theo quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền)./.

 

Cổng TTĐT tỉnh