Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Rà soát, kiểm tra, giải quyết đối với các ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11
Ngày đăng: 22/12/2020  21:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4673/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai rà soát, kiểm tra, giải quyết đối với các ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND khóa XI. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; quá trình triển khai thực hiện các dự cần rà soát quỹ đất trên địa bàn để phục vụ nhu cầu bồi thường bằng đất, bố trí tái định canh, tái định cư; yêu cầu các chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư, phải chú trọng việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư, khu tái định canh cho người dân có đất bị thu hồi để ổn định đời sống, có phương án hỗ trợ để ổn định đời sống cho người dân có đất bị thu hồi … 

 

Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập kế hoạch và triển khai công tác thanh tra đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót, chồng lấn, nhầm lẫn trên địa bàn các huyện, thành phố theo đúng quy định pháp luật về thanh tra.

 

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương rà soát, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp để phát triển hợp tác xã được mạnh hơn, có hiệu quả hơn nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ và tình trạng các hợp tác xã hoạt động hình thức, chưa đúng thực chất.

 

Rà soát, xử lý các nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, như: Rà soát các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện theo quy định; rà soát, tổng hợp, đánh giá các nội dung liên quan việc phát triển rừng, chính sách hỗ trợ phát triển rừng, xây dựng Đề án mới phù hợp với tình hình mới và yêu cầu thực tế; tiếp tục thường xuyên theo dõi, đánh giá cụ thể kết quả quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, đối với các trường hợp để xảy ra mất rừng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

 

Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020; trong đó lưu ý việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn nông thôn mới và thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, trên cơ sở đó, rà soát, tham mưu hình thành khu chăn nuôi an toàn; đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng ... trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố liên quan thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm định chất lượng nguồn nước, đảm bảo việc cung ứng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm tra thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện, thành phố để người dân biết. Trường hợp nước không đảm bảo vệ sinh, chất lượng nước, yêu cầu cơ sở cung cấp nước phải khắc phục ngay các nguyên nhân gây nên chất lượng nước không bảo đảm; trường hợp không khắc phục có biện pháp giải quyết theo quy định hiện hành.

 

4. UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục đánh giá, rà soát tình hình thiên tai trên địa bàn, đặc biệt là những điểm có nguy cơ sạt lở cao (các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc các đơn vị trên địa bàn) nếu không đảm bảo an toàn, có kế hoạch di chuyển, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản. Khi triển các dự án khai thác quỹ đất, cần có tỷ lệ nhất định, dành quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân là người dân tộc thiểu số; đối với đất sản xuất bị thu hồi thì ưu tiên bồi thường bằng đất cho người có đất bị thu hồi là người dân tộc thiểu số. Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, có giải pháp để phát triển hợp tác xã trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ và tình trạng các hợp tác xã hoạt động hình thức, chưa đúng thực chất..../.

 

Cổng TTĐT tỉnh