Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
Ngày đăng: 25/12/2020  15:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4755/UBND-KGVX về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua ứng dụng điện thoại thông minh; đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến mối quan hệ trong gia đình.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình trên địa bàn, người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm khi để xảy ra bạo lực gia đình; xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực gia đình và trường hợp dung túng bao che bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025. Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở./.

 

Cổng TTĐT tỉnh