Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Kon Tum đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 về cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng: 31/12/2020  16:44
Mặc định Cỡ chữ
Tính đến ngày 31/12/2020, tỉnh Kon Tum đã vượt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020.

 

Biểu đồ số liệu hồ sơ trực tuyến qua các tháng trong năm 2020

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản về việc triển khai, cung cấp, tích hợp và tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, đã ban hành 05 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh; 02 Quyết định phê duyệt danh mục, lộ trình cung cấp, tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Đến nay, về tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh có 1.975 thủ tục hành chính (trong đó: cấp tỉnh: 1.577, cấp huyện: 280; cấp xã: 118). Trong đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt và cập nhật trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh có 772 dịch vụ (mức độ 3 có 296 dịch vụ, mức độ 4 có 476 dịch vụ); tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính đạt 39%. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân nộp bằng hình thức trực tuyến tăng đều qua các tháng trong năm; đến nay, đã có 4.579 hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ giải quyết sớm hạn đạt 98,67%.

 

Đến ngày 31/12/2020, tỉnh Kon Tum đã đạt và vượt chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến cung cấp tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, cụ thể: Đã có 388 dịch vụ công được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trên tổng số 772 dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh (đạt 50,2%), vượt 20% so với chỉ tiêu đề ra./.

 

Đình Trung