Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 6791/KL-BNV của Bộ Nội vụ
Ngày đăng: 19/01/2021  21:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 199/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Kết luận số 6791/KL-BNV ngày 24/12/2020 của Bộ Nội vụ.

Thực hiện Kết luận số 6791/KL-BNV ngày 24/12/2020 của Bộ Nội vụ về kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do HĐND và UBND tỉnh Kon Tum ban hành năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

Trên cơ sở các quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức...., các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; có đánh giá cụ thể, thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực nội vụ, qua đó kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

 

Thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 1 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

 

Cổng TTĐT tỉnh