Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Bản tin nguồn nước và dự báo hạn hán trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 20 đến ngày 31/01/2021
Ngày đăng: 20/01/2021  15:14
Mặc định Cỡ chữ
Theo thông tin từ Đài KTTV tỉnh, trong 10 ngày qua, thời tiết các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Nam Đăk Glei, Sa Thầy, IaH’Drai và TP.Kon Tum không mưa, ngày nắng; nhiệt độ trung bình đạt 18,0 - 19,0oC, độ ẩm trung bình đạt 62-72%, tổng lượng bốc hơi 35- 45mm.

 

Các huyện Kon Plong, Bắc Đắk Glei và Tu Mơ Rông có mưa vài nơi, ngày nắng yếu; tổng lượng mưa đạt từ 10- 30mm, nhiệt độ trung bình đạt 16,5- 17,5oC, độ ẩm trung bình đạt 85- 90%, tổng lượng bốc hơi đạt 5- 15mm.

 

Dự báo: Trong 11 ngày tới, thời tiết các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Nam Đăk Glei, Sa Thầy, IaH’Drai và TP.Kon Tum tiếp tục không mưa, ngày nắng; nhiệt độ trung bình có khả năng đạt 19- 20 oC, độ ẩm trung bình đạt 60- 70%, tổng lượng bốc hơi 45- 55mm.

 

Các huyện Kon Plong, Bắc Đắk Glei và Tu Mơ Rông từ ngày 27-29 có mưa vài nơi, ngày nắng yếu; tổng lượng mưa có khả năng đạt 10- 20mm, nhiệt độ trung bình đạt 17,5- 18,5oC, độ ẩm trung bình đạt 85- 90%, tổng lượng bốc hơi đạt 5- 15mm.

 

Tình hình nguồn nước:

 

Nguồn nước trên các sông chính

 

Sông

Trạm

Yếu tố

Trung bình

TBNN

So với TBNN

Tỉ lệ (%)

Đăk Bla

Kon Plong

Q (m3/s)

24,0

31,1

Thấp hơn

+7,1

Kon Tum

Q (m3/s)

47,4

70,3

Thấp hơn

+22,9

Pô Kô

Đăk Mốt

Q (m3/s)

27,3

31,1

Thấp hơn

+3,8

 

Nguồn nước các hồ thủy lợi:

 

Hiện tại tổng dung tích trữ của 54 hồ chứa thủy lợi là 67,8 triệu m3 đạt 89,9% so với dung tích toàn bộ; nhiều hồ chứa đã đạt trên dung tích toàn bộ và đa số đạt trên 80% so với dung tích toàn bộ.

 

Dự báo nguồn nước từ ngày 21 đến ngày 31/01/2021: Trong 10 ngày tới, lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm qua các thời kỳ; lượng dòng chảy trên các sông phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng sông Đăk Bla tại TP Kon Tum thấp hơn từ 35-40%. Dung tích trữ đạt được của các hồ chứa vẫn duy trì từ 75 – 100% so dung tích toàn bộ.

 

Khuyến cáo: Trong 11 ngày tới, tình hình hạn hán, thiếu nước chưa xảy ra.

 

Khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ với mức độ nhẹ từ cuối tháng 2 ở khu vực các huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, Nam Đăk Glei, Sa Thầy, IaH’Rai, Kon Rẫy và TP.Kon Tum.

 

Cổng TTĐT tỉnh